Pakalpojuma lietošanas noteikumi

Šie noteikumi (“Noteikumi”) ir līgums starp AS Mapon (“Mapon”) kā preču pārdevēju un pakalpojumu sniedzēju no vienas puses un preču un pakalpojumu saņēmēju (“Pircējs”) no otras puses.

Noteikumi ir attiecināmi uz vietnēs mapon.com un shop.mapon.com (“Vietne”) Pircēju veiktiem preču un pakalpojumu pasūtījumiem un to izpildes kārtību.

Papildus šiem Noteikumiem Pircējam ir saistoši arī citi noteikumi, kas ir neatņemama šo Noteikumu sastāvdaļa, piemēram, Piegādes noteikumi, Privātuma noteikumi, Datu apstrādes līgums, Sīkdatņu politika, Garantijas noteikumi un citi Pircējam saistoši noteikumi, ko Mapon publisko Vietnē. Pasūtot jebkuru preci vai pakalpojumu tiešsaistē vai arī veicot apmaksu, Pircējs piekrīt šiem Noteikumiem.

Ja Pircējs ir juridiska persona, tad tā pārstāvis, kurš veic pasūtījumu, apliecina, ka pārstāvim ir tiesības Pircēja vārdā veikt pasūtījumu un uzņemties Noteikumos paredzētās saistības.

1. Preces un pakalpojumi
1.1 Mapon piedāvā iegādāties preces un pakalpojumus par cenu un saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, kas norādīti šajos Noteikumus un Vietnē pieejamā preces vai pakalpojuma aprakstā.
1.2. Veicot pasūtījumu, Pircējs izsaka vēlmi iegādāties attiecīgo preci vai pakalpojumu un uzņemas pienākumu veikt pilnu priekšapmaksu. Mapon, nosūtot Pircējam pasūtījuma apstiprinājumu, uzņemas pienākumu izpildīt pasūtījumu.
1.3. Ja pasūtījumu nav iespējams izpildīt vai izpildes termiņš var kavēties, Mapon par to informēs Pircēju. Šādā gadījumā katrai pusei ir tiesības atkāpties no pirkuma, pēc kā Mapon ir pienākums ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā atmaksāt Pircējam visu no Pircēja saņemto maksu.
1.4. Atbilstoši Vietnē esošajam preces vai pakalpojuma aprakstam Pircējam var būt pienākums maksāt gan preces pirkuma maksu, gan pakalpojuma lietošanas maksu (piemēram, abonēšanas maksu).
1.5. Pircējam ir pienākums pirms preces lietošanas uzsākšanas izlasīt preces lietošanas instrukciju un preci lietot tikai saskaņā ar ražotāja un Mapon norādījumiem, atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem.
2. Mapon platforma
2.1. Pircējam Mapon piedāvātie pakalpojumi, ja vien Mapon nenorāda citādāk, ir pieejami pēc samaksas veikšanas un ierīces reģistrēšanas Mapon platformā.
2.2. Izveidojot kontu Mapon platformā, Pircējam ir jānorāda prasītā informācija un jāreģistrē ierīce, kā arī jāievada maksājumu kartes informācija turpmākiem maksājumiem.
2.3. Pircējs ir informēts un piekrīt, ka visas darbības, kas veiktas Mapon platformā, izmantojot Pircēja lietotājvārdu un paroli, ir saistošas Pircējam un tiks uzskatītas par Pircēja veiktām
2.4. Mapon platforma un piedāvātie pakalpojumi ir saistīti ar tehniskiem risinājumiem, tāpēc ir iespējami atsevišķi gadījumi, kad to pieejamība var būt traucēta (piemēram, slikts vai neesošs interneta, GPS vai līdzvērtīgs pārklājums vai no Mapon neatkarīgi apstākļi).
2.5. Mapon var ierobežot Mapon platformas un pakalpojumu darbību, lai veiktu atjaunināšanas vai apkopes darbus. Pircējs var Mapon platformā pierakstīties paziņojumu saņemšanai par apkopes darbiem. Steidzamos vai kritiskos gadījumos Mapon var ierobežot Mapon platformu un pakalpojumus, par to neinformējot Pircēju.
3. Maksājumi
3.1. Lai saņemtu preces vai pakalpojumus, Pircējam ir pienākums Vietnē izvēlēties preci un/vai pakalpojumu, norādīt nepieciešamo informāciju par Pircēju un veikt pilnu priekšapmaksu. Pēc pasūtījuma apmaksas Pircējam nav tiesību mainīt piegādes informāciju (adresi) vai atsaukt pasūtījumu.
3.2. Ja Pircēja veiktais pasūtījums ietver abonēšanas pakalpojumu, Mapon par to ieturēs priekšapmaksu un Pircējam pakalpojums būs pieejams līdz apmaksas perioda beigām (ja pakalpojums nav apturēts vai šīs līgums nav izbeigts pirms termiņa). Pircējam ir pienākums katra apmaksas termiņa pēdējā dienā veikt samaksu par nākamo periodu.
3.3. Mapon uzsāk pakalpojuma sniegšanu un preces garantija sākas dienā, kad (a) Pircējs ir saņēmis attiecīgo preci vai (b) Pircējs ir aktivizējis preci Mapon platformā, vai (c) septītajā dienā pēc preces apmaksas veikšanas (atkarībā no tā, kas iestājas ātrāk).
3.4. Mapon vienpusēji nosaka preču un pakalpojumu maksu, ko norāda Vietnē. Mapon ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt Vietnē norādīto maksu. Ja maksas maiņa ietekmē Pircēju (piemēram, tiek paaugstināta Pircējam aktīva pakalpojuma maksa), Mapon par to paziņos Pircējam vismaz 30 dienas pirms izmaiņu spēkā stāšanās dienas (paziņojums tiks nosūtīts pa e-pastu vai ievietots Pircēja kontā Mapon platformā).
3.5. Ja kādai precei vai pakalpojumam tiek piedāvāts abonēšanas pakalpojums vai automātiskais maksājums un ja Pircējs Mapon platformā ir reģistrējis maksājumu karti, tad Mapon automātiski katra apmaksas perioda pēdējā dienā no maksājumu kartes ieturēs attiecīgo summu.
3.6. Visas Vietnē norādītās cenas ir ar ietvertu pievienotās vērtības nodokli, taču bez citiem nodokļiem un nodevām (piemēram, muitas, eksporta, importa u.c.).
3.7. Preču cenas ir norādītas bez sūtīšanas un apdrošināšanas izmaksām, par ko Mapon informēs Pircēju pirms pasūtījuma pabeigšanas un par ko Pircējam ir jāmaksā papildus pirkuma maksai.
3.8. Maksājumu metodes, ko izmanto un pieņem Mapon, ir norādītas Vietnē pie preču un pakalpojumu apraksta.
3.9. Ja Pircējs nelieto preci vai pakalpojumu, pakalpojuma izpilde ir apturēta vai šīs līgums tiek izbeigts pirms norēķinu perioda beigām, Pircējam netiks veikta atmaksa.
3.10. Mapon sagatavos rēķinus elektroniski (bez paraksta) un tie Pircējam ir pieejami pēc Mapon ieskaitiem vai nu Pircēja kontā Mapon platformā, vai arī tiek nosūtīti uz Pircēja e-pasta adresi.
3.11. Visi maksājumi ir uzskatāmi par veiktiem brīdī, kad attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta Mapon kontā.
3.12. Veicot apmaksu vai pievienojot maksājumu karti, Pircējs (tā pārstāvis) apstiprina, ka ir autorizēts izmantot attiecīgo maksājumu karti (vai citu norēķinu metodi) norēķinu veikšanai ar Mapon.
4. Licence un intelektuālā īpašuma tiesības
4.1. Pircējam tiek piešķirta neekskluzīva un atsaucama licence Mapon platformas, pakalpojumu un programmatūras lietošanai Pircēja vajadzībām.
4.2. Visas intelektuālā īpašuma tiesības (tajā skaitā, bet ne tikai autortiesības, dizaina tiesības, preču zīmes u.c.) attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, programmatūru, Vietni, Mapon platformu un Mapon piedāvāto saturu pieder Mapon vai citām personām, kuras ir atļāvušas rīkoties savā vārdā.
4.3. Pircējam, tā darbiniekiem un ikvienai citai personai ir aizliegts veikt vai pieļaut ikvienu šādu rīcību: (a) pārveidot vai mainīt pakalpojumu, programmatūru vai preces, (b) izmantot pakalpojumu, programmatūru vai preces kopā ar citu personu vai nodot licenci citai personai (kā arī ar to saistīto tehnisko vai komerciālo dokumentāciju), (c) veikt apgriezto inženieriju, dekompilēt, pārveidot vai izjaukt pakalpojumus, programmatūru vai preces, (d) jebkādā citā veidā mēģināt iegūt informāciju par pakalpojuma, programmatūras vai preces iekšējo struktūru, (e) lietot pakalpojumu, programmatūru vai preces citādāk, nekā to atļauj šie Noteikumi.
5. Pretenzijas un atbildības ierobežojums
5.1. Ja Pircējam ir pretenzijas par preces vai pakalpojuma kvalitāti, tad tam ir jāiesniedz atbilstošs iesniegums, norādot Pircēju identificējošu informāciju, kā arī pretenzijas pamatojumu (t.sk. skaidri definētu neatbilstību). Iesniegums nosūtāms uz Mapon juridisko adresi vai elektroniskā veidā uz e-pasta adresi.
5.2. Mapon piedāvā pakalpojumus informatīvos nolūkos, tāpēc Mapon neatbild par iespējamiem jebkāda veida zaudējumiem, kas radušies vai var rasties preču vai pakalpojumu lietošanas rezultātā, tajā skaitā par iespējamām neprecizitātēm vai kļūdām.
5.3. Mapon ir tiesības jebkurā brīdī pārstrādāt, mainīt, uzlabot, īslaicīgi apturēt pakalpojumus, Vietni, Mapon platformu.
5.4. Mapon kopējā atbildība par jebkādiem zaudējumiem, bojājumiem un kaitējumu neatkarīgi no to rašanās iemesla ir ierobežota ar summu, ko Pircējs ir samaksājis Mapon pēdējo sešu mēnešu laikā pirms notikuma, par ko Pircējam ir pamatotas pretenzijas (atskaitot nodokļus, nodevas, sūtīšanas un apdrošināšanas izdevumus un tamlīdzīgas izmaksas).
5.5. Pircējam ir tiesības izteikt pamatotas pretenzijas par Mapon pakalpojumu kvalitāti ne vēlāk kā 30 dienu laikā no šādu apstākļu rašanās dienas, pretējā gadījumā uzskatāms, ka Pircējs ir atteicies no pretenzijām.
6. Personas datu apstrāde
6.1. Ņemot vēra, ka Mapon sniegtie pakalpojumi var būt saistīti ar personas datu apstrādi (piemēram, atrašanās un pārvietošanās dati, dati par personām un transportlīdzekļiem u.c.), Pircējs apliecina, ka tas izmantos Mapon preces un pakalpojumus tikai likumīgiem mērķiem, par ko Pircējam ir pienākums informēt datu subjektus. Šādā gadījumā Mapon kā apstrādātājs un Pircējs kā pārzinis apstrādās šādus personas datus saskaņā ar Datu apstrādes vienošanos.
6.2. Nodrošinot līguma izpildi un sniedzot pakalpojumus vai nosūtot preces, Mapon var saņemt Pircēja vai tā darbinieku un citu pārstāvju personas datus. Šādā gadījumā Mapon kā pārzinis apstrādās šādus personas datus saskaņā ar Privātuma noteikumiem.
7. Patērētāju tiesības

Ja preci vai pakalpojumu iegādājas vai vēlas iegādāties patērētājs (fiziska persona, kas preci vai pakalpojumu izmanto nolūkam, kas nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), tad patērētājam ir piemērojami šādi papildu noteikumi

7.1. pusēm ir pienākums ievērot uz patērētājiem attiecināmo normatīvo aktu prasības;
7.2. patērētājam ir tiesības izmantot preces vai pakalpojuma atteikuma tiesības, t.i., atkāpties no distances līguma 14 dienu laikā (no preces piegādes dienas, ja pasūtīta prece, vai līguma noslēgšanas dienas, ja pasūtīts pakalpojums);
7.3. patērētājs atteikuma tiesības var izmantot, nosūtot paziņojumu uz šo Noteikumu Kontaktu sadaļā norādīto e-pasta adresi (brīvā formā jānorāda paziņojums par atteikšanos no preces vai pakalpojuma, patērētāja vārds, uzvārds, kontaktinformācija, pasūtītās preces vai pakalpojuma informācija, piemēram, preces vai pakalpojuma veids, samaksātā summā, pasūtījuma identifikators);
7.4. patērētājs, izmantojot atteikuma tiesības, ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai;
7.5. atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā patērētājam ir pienākums ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma tiesību izmantošanas atdot atpakaļ preci nebojātu un nelietotu (saskaņā ar Mapon norādījumiem). Preci vēlams atdot ar visu (nebojātu) iepakojumu. Pircējam būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas;
7.6. visi strīdi tiek risināti pārrunu ceļā, tāpēc pretenziju gadījumā aicinām sazināties ar Mapon (Mapon izskatīs un sniegs atbildi ne vēlāk kā 15 dienu laikā);
7.7. aicinām iepazīties ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā norādīto informāciju par ārpustiesas strīdu risināšanas procesu un ārpustiesas patērētāju strīdu risinātājiem, kā arī informējam, ka Eiropas Savienības patērētājiem ir tiesības arī uz strīdu izšķiršanu tiešsaistē.
8. Garantija
8.1. Mapon nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas attiecībā uz (a) pakalpojumu vai preču piemērotību konkrētam nolūkam un (b) preču un pakalpojumu lietošanas rezultātiem un iznākumiem
8.2. Mapon nodrošina Preces garantiju saskaņā ar noteikumiem un ierobežojumiem, kas ir pieejami Garantijas noteikumos.
9. Pakalpojumu apturēšana
9.1. Mapon ir tiesības pēc saviem ieskatiem nesniegt, apturēt vai ierobežot pakalpojumu sniegšanu Pircējam ikvienā šādā gadījumā: (a) Pircējs vai tā pārstāvji pārkāpj šos Noteikumus vai citus pusēm saistošus noteikumus, vai normatīvo aktu prasības, (b) Pircējs nav samaksājis par preci vai pakalpojumu noteiktajā termiņā, (c) preču vai pakalpojumu lietošana var radīt kaitējumu Mapon, (d) ja to paredz vai uzliek par pienākumu normatīvo aktu prasības.
9.2. Ja Pircējs ir novērsis visus punktā 9.1. noradītos pārkāpumus, kādēļ tika apturēta pakalpojumu sniegšana un starp pusēm nav izbeigts līgums, Mapon atjauno pakalpojumus ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc visu pārkāpumu novēršanas.
9.3. Pircējam ir pienākums samaksāt visus maksājumus (piemēram, abonēšanas maksu) arī par laiku, kad pakalpojumi tika apturēti.
9.4. Mapon neatbild par Pircējam radīto kaitējumu un zaudējumiem, ja Pircējam tika apturēti pakalpojumi Pircēja pārkāpuma vai vainas dēļ.
10. Līguma izbeigšana
10.1. Mapon ir tiesības izbeigt līgumu vienpusēji (a) ar 30 dienu iepriekšēju rakstisku paziņojumu vai (b) nekavējoties, ja Mapon aptur pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar šajos Noteikumos paredzēto kārtību un pārkāpumi netiek novērsti desmit dienu laikā (izņemot maksājumu kavēšanas gadījumā, ja maksājums netiek samaksāts trīs mēnešu laikā).
10.2. Pircējam ir tiesības izbeigt līgumu vienpusēji (a) ar 30 dienu iepriekšēju rakstisku paziņojumu vai (b) ja Pircējs nepiekrīt cenu izmaiņām (šādā gadījumā Pircējam ir pienākums rakstiski paziņot Mapon par līguma izbeigšanu vismaz piecas darba dienas pirms jauno cenu spēkā stāšanās datuma un līgums tiek izbeigts dienā pirms jauno cenu spēkā stāšanās).
11. Vispārīgi
11.1. Mapon ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt šos Noteikumus, cenas un citus pusēm saistošus dokumentus. Ja izmaiņas skar Pircēja tiesības, Mapon par to paziņos Pircējam vismaz 30 dienas iepriekš.
11.2. Pircējam nav tiesību nodot saistību vai tiesību izpildi citām personām bez Mapon rakstiskas piekrišanas.
11.3. Jebkurš strīds vai prasība, kas izriet no vai ir saistībā ar šiem Noteikumiem (tajā skaitā ārpuslīgumiskie strīdi vai prasības), tiek risināta Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem (piekritību nosakot pēc Mapon juridiskās adreses prasības celšanas brīdī).
11.4. Pusēm ir tiesības (a) nosūtīt paziņojumus elektroniski Pircēja kontā Mapon platformā vai e-pasta vēstules veidā (uzskatāmi par saņemtiem nākamajā darba dienā pēc nosūtīšanas), (b) nodot paziņojumus personīgi pret parakstu vai nosūtīt ar kurjeru (uzskatāmi par saņemtiem nodošanas brīdī) vai (c) nosūtīt paziņojumus ar ierakstītu vēstuli (uzskatāmi par saņemtiem trešajā darba dienā pēc nodošanas pastā).
11.5. Pircējam aizliegts pasūtīt, lietot, apmaksāt, importēt, eksportēt vai nodot preci citai persona, ja Pircējs, preces saņēmējs vai kāds no Pircēja vai preces saņēmēja darbiniekiem, amatpersonām, dalībniekiem, saistītajiem uzņēmumiem, patiesajiem labuma guvējiem vai cita ar Pircēju vai saņēmēju saistīta persona ir iekļauta Latvijas Republikas, ES, NATO vai citā saistošā sankciju sarakstā (arī tad, ja Pircējs vai saņēmējs atrodas tādā valstī, uz ko attiecas sankcijas).
11.6. Pircējam ir pienākums ievērot visus tiesību aktus, prasības un noteikumus, kas ir spēkā valstī, uz kuru preces tiek sūtītas. Mapon neatbild par Pircējam pieļautajiem pārkāpumiem.
12. Kontakti

AS Mapon

Ojāra Vācieša iela 6B, Rīga, LV-1004

info@mapon.com