Garantijas noteikumi

Šie garantijas noteikumi nosaka, kā AS Mapon, reģ. Nr. 40003800531 (“Mapon”, “mēs”) nodrošina garantiju Mapon ierīcēm un precēm, kas tiek pārdotas klientiem.

1. Kas ir garantija

1.1. Garantija ir bezmaksas apsolījums pēc mūsu ieskatiem apmainīt bojāto preci pret atbilstošu, bez atlīdzības novērst neatbilstību vai veikt citas darbības, ja prece neatbilst līgumā vai reklāmā sniegtajam raksturojumam un ja nav iestājušies garantijas ierobežojumi (piemēram, garantijas termiņš vai citi ierobežojumi). Ja tiek konstatēts, ka garantijas remontu nav iespējams veikt, prece tiek aizstāta ar jaunu.

1.2. Garantijas gadījumā klientam ir jāsazinās ar AS Mapon, Ojāra Vācieša 6B, Rīga, LV-1004, e-pasta adrese info@mapon.com.

2. Garantijas apjoms

2.1. Mapon nodrošina preču garantiju, ja preces nedarbošanās vai bojājumu iemesls ir preces ražošanas vai izejmateriālu defekts, kā arī tad, ja prece nedarbojas mūsu veiktas nekvalitatīvas uzstādīšanas dēļ.

2.2. Mapon ir pienākums šajos garantijas noteikumos paredzētos gadījumos izpildīt garantijas saistības (ar nosacījumu, ka prece atrodas Latvijas Republikas teritorijā).

2.3. Nomainītās preces vai detaļas kļūst par Mapon īpašumu. Ja bojātās preces vai detaļas ir nomainītas, garantijas termiņš nesākas no jauna, bet turpinās no sākotnējās dienas.

3. Garantijas laiks

3.1. Garantija sākas no dienas, kad prece ir piegādāta vai nodota klientam.

3.2. Garantijas termiņš ir 1 (viens) gads, ja klients ir juridiskā persona vai ja prece iegādāta nolūkam, kas ir saistīts ar klienta saimniecisko vai profesionālo darbību. Garantijas termiņš ir 2 (divi) gadi, ja klients ir patērētājs (fiziskā persona, kas iegādājusies preci nolūkam, kas nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību).

3.3. Atsevišķām precēm vai to detaļām var būt to ražotāja noteikti garantijas ierobežojumi un garantijas termiņš var būt īsāks, jo šādas preces un detaļas (piemēram, baterijas, akumulatori) ir pakļautas nolietošanas riskam un to darbības ilgumu ietekmē ārēji faktori (piemēram, mitrums, temperatūra, lietošanas intensitāte).

4. Garantijas ierobežojumi

Garantija netiek piemērota ikvienā šādā gadījumā:

4.1. tiek konstatēts sērijas numura vai plombas bojājums;

4.2. precei ir mehānisks bojājums;

4.3. jebkura persona (izņemot Mapon vai tās pilnvarotās personas) ir mēģinājusi novērst bojājumu, izmainīt preces uzbūvi vai patvaļīgi mainījusi preces detaļas;

4.4. bojājums radies dabas stihijas dēļ (plūdi, vētra, zibens spēriens, ugunsgrēks, zemestrīce utt.);

4.5. bojājums radies svešķermeņu, šķidrumu, kukaiņu vai grauzēju dēļ;

4.6. bojājums radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju neatbilstības noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību, kā arī citu sadzīves vai ārējo faktoru dēļ (kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums);

4.7. ja prece netiek lietota kopā ar Mapon sistēmu, bet ar jebkuru citu trešās personas sistēmu;

4.8. ja prece nedarbojas mobilo sakaru operatoru darbības vai bezdarbības dēļ, kā arī, ja mobilo sakaru operators nenodrošina daļēju vai pilnīgu pakalpojumu sniegšanu.