Privātuma politika atlases procesā

Šajos privātuma noteikumos ir aprakstīts, kā Mapon (turpmāk – “Mapon”, “mēs”) apstrādā informāciju par tevi personāla atlases procesā, kad tu piesakies kādai no Mapon vakancēm. Te atradīsi arī informāciju par to, kādas ir tavas tiesības attiecībā uz tevis sniegto informāciju.

Tavu personas datu pārzinis ir Mapon grupas struktūrvienība, kurai esi iesniedzis personas datus saistībā ar personāla atlases procesu. Mapon grupas struktūrvienību kontaktus skatīt sadaļā {urlcontactssection}Kontaktinformācija{urlcontactssection}

1. Kādus datus mēs apstrādājam?
1.1. Atlases procesā mēs apstrādājam šādu informāciju:
  • Informāciju, ko tu iesniedz, piesakoties kādai vakancei (visa informācija, kas ietverta tavā CV, pieteikuma vēstulē, un cita informācija, ko pievieno savam pieteikumam);
  • Informāciju, ko tu mums sniedz intervijas laikā vai citādi komunicējot ar mums atlases procesa laikā;
  • Informāciju, ko tu sniedz, veicot praktisko uzdevumu;
  • Par tevi saņemtās atsauksmes no tevis norādītajām personām;
  • Jebkura cita informācija, ko tu mums nodod jebkādā veidā ar mērķi kandidēt uz kādu amatu vai prakses vietu Mapon.
1.2. Mēs neprasām sniegt mums speciālo kategoriju datus (dati, kas atklāj rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko, filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, ģenētiskos, biometriskos vai veselības datus, datus par dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju), tomēr, ja tu šādu informāciju mums atklāj, mēs apstrādāsim arī šādus datus.
1.3. Ja tas pamatoti nepieciešams, atlases procesa laikā mēs varam arī aplūkot informāciju par tevi un tavām prasmēm, pieredzi, kvalifikāciju, ja tu šādu informāciju esi publiskojis tādās sociālās tīklošanas vietnēs kā, piemēram, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter u.c., kā arī citu informāciju, kuru tu esi padarījis publiski pieejamu.
2. Datu apstrādes nolūks un juridiskais pamats
2.1. Mēs apstrādājam iepriekš minēto informāciju, lai izvērtētu iesniegtos pieteikumus un atlasītu konkrētajai pozīcijai vispiemērotāko kandidātu, kā arī nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas tiesiskās intereses.
2.2. Atlases procesā iegūto informāciju mēs apstrādājam, pamatojoties uz tavu piekrišanu, mūsu leģitīmajām interesēm un likumā noteiktiem juridiskiem pienākumiem. Apstrādes juridiskais pamats var atšķirties atkarībā no specifiskas datu grupas un tās apstrādes nolūkiem. Ievēro, ka mēs varam apstrādāt vienus un tos pašus personas datus vairākiem nolūkiem vienlaicīgi un tādējādi tiem tiks piemērots vairāk nekā viens juridiskais pamats.
2.3. Leģitīmās intereses ietver mūsu uzņēmējdarbības intereses atlasīt nepieciešamos darbiniekus, nodrošināt prakses iespējas studentiem, aizstāvēt mūsu tiesiskās intereses strīdu gadījumos, ciktāl tas attiecas uz atlases procesu.
3. Kam dati var tikt nodoti
3.1. Tavus datus varam nodot mūsu personāla atlases pakalpojumu sniedzējam AS Idea Bits Latvia (reģ.nr. 44103045166, darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas licences Nr. 67/2018). Idea Bits Latvia personāla atlases procesa privātuma politika pieejama šeit.
3.2. Informācija, ko tu mums iesniedz, var tikt nodota arī trešajām personām, ar kurām mēs sadarbojamies un kuras mums sniedz datu apstrādes pakalpojumus (piemēram, datu izvietošanu serveros, personāla datu apstrādes programmatūras nodrošinātāji, komunikācijas piegādes tīkli, juridisko, IT un grāmatvedības konsultāciju sniedzēji, u.c.). Šādiem saņēmējiem tavi dati tiek nodoti tikai tad, ja tas ir pamatoti nepieciešams un tikai minimālā apmērā. Turklāt visi datu saņēmēji ir stingri apņēmušies ievērot konfidencialitāti un piemērojamos tiesību aktus datu aizsardzības jomā.
3.3. Daži mūsu pakalpojumu sniedzēji atrodas ārpus Latvijas Republikas un Eiropas Savienības, tādēļ mums var būt nepieciešamība nodot datus ārpus Eiropas Savienības. Tomēr vienmēr, nododot datus uz trešajām valstīm, mēs ievērojam visas piemērojamo tiesību aktu prasības, lai tiktu nodrošināts pietiekams datu aizsardzības līmenis.
3.4. Ja tiek saņemtas sūdzības par kādu atlases procesu, tad atlases procesā iegūtā un apstrādātā informācija var tikt nodota normatīvajos aktos norādītajām institūcijām.
4. Apstrādes ilgums un datu glabāšana
4.1. Visa informācija, ko tu mums iesniedz, piesakoties vakancēm un piedaloties turpmākā atlases procesā, tiek glabāta 2 gadus, vai dzēsta ātrāk, ja esi atsaucis savu piekrišanu.
4.2. Mēs varam turpināt saglabāt noteiktu tavu personas datu kopijas, ja tas būs pamatoti nepieciešamas, lai izpildītu mūsu juridiskās saistības, risinātu mūsu savstarpējās domstarpības, novērstu krāpniecību un ļaunprātīgu izmantošanu, izpildītu mūsu līgumsaistības un/vai aizsargātu mūsu vai trešo personu likumīgās intereses.
5. Tavas tiesības
5.1. Tev ir tiesības prasīt piekļuvi saviem datiem, prasīt datu labošanu, dzēšanu, lūgt ierobežot datu apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību un tiesības iebilst pret datu apstrādi.
5.2. Savas tiesības tu vari īstenot, sazinoties ar mums, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju. Katru pieprasījumu un tā pamatotību mēs izvērtēsim atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem un sniegsim tev atbildi 30 dienu laikā.
5.3. Ņem vērā, ka pirms tev sniedzam informāciju mums ir pienākums pārliecināties par tavu identitāti, tādēļ varam lūgt tevi iesniegt papildu informāciju.
5.4. Ja tev šķiet, ka tavas privātuma tiesības ir pārkāptas, tu var iesniegt sūdzību mums vai attiecīgajā datu aizsardzības uzraudzības iestādē atbilstoši savai pastāvīgajai dzīvesvietai.
6. Izmaiņas

Mums ir tiesības laiku pa laikam mainīt šos noteikumus. Visas noteikumu izmaiņas tiks ievietotas Portālā, un būtisku izmaiņu gadījumā mēs tevi informēsim par šādām izmaiņām.

7. Kontaktinformācija

Ja tev ir radušies jautājumi par šiem privātuma noteikumiem vai mūsu datu apstrādes procesu, vai tu vēlaties īstenot jebkuras savas kā datu subjekta tiesības, lūdzu, sazinies ar mums, izmantojot turpmāk sniegto kontaktinformāciju:

Mapon Latvia

info@mapon.com

Adrese: Ojāra Vācieša 6B, Rīga, LV-1004, Latvija

Mapon Spain

contacto@mapon.com

Adrese: Carrer d'Àlaba, 56B - 2nd floor 08005, Barselona, Spānija

Mapon Finland

suomi@mapon.com

Adrese: Juhtatie 2, 00750, Helsinki, Somija

Mapon Estonia

estonia@mapon.com

Adrese: Peterburi iela 90F, 41-1, 11415, Tallina, Igaunija

Šie privātuma noteikumi ir spēkā no 2020. gada 11. maija.