Tryk på enter for at søge eller ESC for at lukke

Vilkår for databehandling

Denne aftale om behandling af persondata (i det følgende kaldet "aftalen") indeholder de vilkår om behandling af persondata, som er aftalt mellem Mapon og enhver virksomhed, organisation, institution eller juridisk person (i det følgende kaldet "kunden"), som benytter Mapons flådestyringstjeneste (i det følgende kaldet "tjenesten") til at overvåge og behandle deres medarbejderes og andre enkeltpersoners persondata på deres Mapon-konto, mens de bruger tjenesten.

Databehandleren for disse persondata er den Mapon-forretningsenhed, med hvilken kunden har et kontraktforhold, eller hvis tjenester kunden benytter. Du kan se vores kontaktoplysninger i afsnittet Kontaktoplysninger{}.

1. Aftalens genstand

1.1. Som dataansvarlig pålægger kunden Mapon at behandle persondata med henblik på at levere tjenesten til kunden i overensstemmelse med den servicekontrakt, der er indgået mellem kunden og Mapon. Med hensyn til persondata fra kunden eller Mapons system, som benyttes i forbindelse med leveringen af tjenesten, fungerer kunden som dataansvarlig og Mapon som databehandler.

1.2. For at undgå tvivl indeholder denne aftale kundens fuldstændige og endelige instruktioner til Mapon med hensyn til behandling af persondata tilhørende kundens registrerede brugere og udgør dermed en bindende databehandlingsaftale i overensstemmelse med relevant databeskyttelseslovgivning og relevante bestemmelser.

1.3. Når Mapon behandler persondata på vegne af kunden som dataansvarlig, skal enhver forespørgsel, anmodning, henvendelse, indsigelse eller klage, som en registreret (f.eks. en af kundens medarbejdere) måtte have eller indgive med hensyn til behandling af persondata i forbindelse med tjenesten, rettes til og håndteres af kunden.

2. Formål med behandlingen

2.1. Mapon behandler persondata for at kunne levere tjenesten, forbedre den, løse eventuelle problemer med tjenesten, som kunden måtte opleve, og sikre, at kunden får den bedst mulige kundeoplevelse.

2.2. Mapon indsamler og behandler persondata af årsager, som omfatter, men ikke er begrænset til at:

  • registrere kunden med henblik på brug af tjenesten, bekræfte kundens identitet og oprette en Mapon-konto
  • sende kunden fakturaer og behandle betalinger for tjenesten
  • tilpasse kundens brug af tjenesten i forbindelse med opsætning af kontoindstillingerne
  • analysere kundens præferencer og brug af tjenesten
  • kommunikere med kunden eller registrerede for at informere om Mapons tjeneste og levere support, besvare spørgsmål og behandle henvendelser i forbindelse med tjenesten
  • forbedre tjenesten og udvikle nye funktioner
  • analysere og måle, hvordan Mapons tjeneste anvendes – Mapon analyserer f.eks. data om brugen af tjenesten for at optimere produktdesignet og udarbejde rapporter og statistikker
  • levere personlige annoncer, reklamekampagner og tilbud
  • beskytte Mapons, tjenestens brugeres og andre tredjeparters juridiske interesser og af juridiske årsager såsom at håndhæve vores vilkår og betingelser, aftaler eller politikker, overholde gældende lovgivning og hjælpe de retshåndhævende myndigheder.
3. Typer af persondata og kategorier af registrerede
3.1. Mapon indsamler, genererer og modtager information på forskellige måder, når kunden benytter tjenesten eller afgiver en ordre. En del af denne information udgør persondata.
3.2. Kategorierne af registrerede omfatter medarbejdere hos og repræsentanter for kunden samt andre registrerede, som registreres på kundens konto.
3.3. Kunden garanterer, at kunden har indhentet alle nødvendige samtykker og/eller kan gøre et andet relevant retsgrundlag gældende for behandlingen af registreredes persondata. Kunden bekræfter, at registrerede er blevet informeret om, at deres persondata overføres til Mapon som databehandler og til andre tredjeparter (underdatabehandlere), som Mapon benytter sig af i forbindelse med levering af tjenesten.
3.4. Når kunden opretter en konto hos eller afgiver en ordre til Mapon, videregiver kunden til Mapon følgende oplysninger, som indeholder persondata:

3.4.1. navn/virksomhedsnavn

3.4.2. e-mailadresse

3.4.3. betalingsoplysninger

3.4.4. telefonnummer

3.4.5. leverings-/faktureringsadresse

3.4.6. eventuelle andre oplysninger, som afgives til Mapon med det pågældende formål.

3.5. Nogle oplysninger kan blive behandlet, mens kunden eller en registreret (f.eks. kundens medarbejdere) anvender tjenesten. Afhængigt af omfanget og konfigurationen af Mapon-tjenesten kan følgende oplysninger også indeholde persondata:

3.5.1. køretøjsdata (f.eks. køretøjets mærke, model og type, kilometertal, tekniske informationer mv.)

3.5.2. chaufførdata (lokation, ruter, kørevaner, hastighed, retning mv.)

3.5.3. data fra digital fartskriver og om chaufføren og dennes aktiviteter (f.eks. chaufførens kørekortnummer, navn, tid brugt på pauser, tidspunkter, hvor køretid er startet, standset og afsluttet, samlet køretid, kalibrering af fartskriver, fartskriverens producent, information om betjening af fartskriveren, fravær mv.)

3.5.4. data fra den registreredes browser (f.eks. IP-adresse, browsertype, version mv.)

3.5.5. andre data, som Mapon kan modtage i forbindelse med brug af tjenesten, og som kan udgøre persondata ved kombination med anden information (f.eks. temperaturdata, data fra brændstofsensor mv.).

3.6. Ved brug eller konfiguration af Mapon-kontoindstillinger kan kunden afgive information, som kan indeholde persondata:

3.6.1. data om kundens medarbejdere (chauffører) (f.eks. navn, e-mailadresse, telefonnummer, fødselsdato, den anvendte vognpark og det anvendte køretøj, chaufførens kørekortnummer, nummeret på det anvendte digitale fartskriverkort og andre data, som er blevet afgivet)

3.6.2. data om vognparken afhængigt af brugen og konfigurationen af Mapon-tjenesten

3.6.3. kommunikationshistorikken med kunden og den registrerede

3.6.4. anden information, som kunden kan afgive til Mapon, og som kan udgøre persondata ved kombination med anden information (f.eks. kontrolark vedr. vognparken, lokation, tidszone, foto mv.).

3.7. Kunden kan vælge at integrere tredjepartstjenester i forbindelse med visse aspekter af Mapon-tjenesten. En tredjepartstjeneste er software, som kan integreres med tjenesten. Kunden kan aktivere eller deaktivere denne form for integration for en Mapon-konto. Når integration er aktiveret, kan udbyderen af den pågældende tredjepartstjeneste videregive eller modtage visse oplysninger (herunder ved import og eksport). Kunden bør gennemgå disse tredjepartstjenesters privatlivsindstillinger for at forstå, hvilke data der kan blive videregivet til Mapon.
4. Behandlingens varighed og opbevaringsperiode

4.1. Mapon vil behandle førnævnte data, så længe Mapon leverer tjenesten til kunden, og kunden har en aktiv Mapon-konto. Persondata kan dog slettes når som helst på kundens anmodning.

4.2. Mapon er ikke forpligtet til at gemme kundens persondata, efter at Mapons kontrakt med kunden ophører, medmindre gældende lov stiller krav herom. Efter kontraktens ophør kan Mapon fortsat opbevare den mindste mængde persondata, der er nødvendig, for at Mapon kan efterleve juridiske forpligtelser, for at sikre pålidelige backupsystemer, for at løse tvister mellem kunden og Mapon, hvis sådanne måtte opstå, for at forhindre svindel og misbrug, for at håndhæve aftaler med Mapon og/eller for at forfølge Mapons eller tredjeparters legitime interesser.

5. Deling af persondata med tredjeparter
5.1. For at gøre det muligt for Mapon at levere tjenesten samarbejder Mapon med tredjeparter, der leverer forskellige tjenester til Mapon, som er nødvendige for den normale forretningsdrift. Kategorierne af tredjepartsmodtagere (underdatabehandlere) af persondata omfatter bl.a. udbydere af hosting- og server-samhusningstjenester, netværk til levering af kommunikation og indhold, udbydere af data- og cybersikkerhedstjenester, udbydere af fakturerings- og betalingsbehandlingstjenester, udbydere af tjenester til afsløring og forhindring af svindel, webanalyse, udbydere af e-maildistributions- og overvågningstjenester, sessionsregistreringstjenester, udbydere af reklame- og marketingtjenester samt IT-rådgivere og juridiske og økonomiske rådgivere (i det følgende samlet kaldet "tredjepartstjenesteudbydere").
5.2. Tredjepartstjenesteudbydere vil kun modtage den mindste mængde persondata, der er nødvendig for, at de kan levere den ønskede tjeneste til Mapon. Mapon videregiver kun persondata til tredjepartstjenesteudbydere, som har forpligtet sig til at overholde de databeskyttelsesforpligtelser, der fremgår af denne aftale, stille tilstrækkelige garantier og gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger og i øvrigt efterleve al relevant lovgivning om beskyttelse af persondata. Mapon er ansvarlig for den behandling af persondata, som udføres af tredjepartstjenesteudbydere, som Mapon har hyret til den pågældende databehandling, i overensstemmelse med gældende lovgivning.
5.3. Kunden giver Mapon en generel tilladelse til at hyre tredjepartstjenesteudbydere eller underdatabehandlere. Kunden kan tilgå information om Mapons tredjepartstjenesteudbydere i kundens Mapon-konto, hvor det er muligt at abonnere på notifikationer om ændringer i Mapons liste over underdatabehandlere, samt information om kundens ret til at gøre indsigelse mod sådanne ændringer. Hvis kunden gør indsigelse mod brugen af en ny underdatabehandler, vil kunden og Mapon finde en løsning til yderligere databehandling i begrænset omfang uden at benytte den pågældende underdatabehandler eller, hvis en sådan løsning ikke kan findes, aftale at ophæve tjenesten i overensstemmelse med vilkårene for ophævelse, som de fremgår af servicekontrakten.
5.4. I visse situationer kan Mapon være juridisk forpligtet til at videregive kundens oplysninger til tredjeparter, hvis der foreligger lovkrav herom, eller hvis offentlige myndigheder anmoder om oplysningerne.
5.5. Persondata behandlet af Mapon kan blive overført til tredjepartstjenesteudbydere, som befinder sig uden for EU. I sådanne tilfælde vil Mapon kun overføre persondata til modtagere, som har forpligtet sig til at overholde de nødvendige databeskyttelsesforpligtelser, og som er i stand til at sikre en passende beskyttelse eller har stillet tilstrækkelige garantier.
6. Mapons forpligtelser over for og hjælp til den dataansvarlige
6.1. Mapon iværksætter rimelige og passende organisatoriske, tekniske og administrative foranstaltninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning med henblik på at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af persondata. Desværre er intet system til overførsel eller opbevaring af data 100 % sikkert. Derfor opfordrer Mapon kunden til at udvise den fornødne omhu med hensyn til de persondata i kundens besiddelse, som behandles online, og til at vælge stærke adgangskoder til Mapon-kontoen, begrænse adgangen til computere og browsere ved at logge af efter hver brug og undgå at give Mapon følsomme oplysninger, som kan forårsage betydelig skade for den registrerede, såfremt de bliver afsløret.
6.2. Alle medarbejdere hos Mapon, som er godkendt til at deltage i behandlingen af kundens og tredjeparters persondata, er underlagt tavshedspligt og må ikke tilgå eller på anden vis behandle persondata uden kundens godkendelse, medmindre det sker med henblik på at levere tjenesten.
6.3. I tilfælde af brud på persondatasikkerheden vil Mapon give kunden besked i overensstemmelse med sine forpligtelser i henhold til gældende lovgivning og vil yde rimelig hjælp med undersøgelse af bruddet på persondatasikkerheden og meddelelse til tilsynsmyndigheden og de registrerede vedrørende bruddet på persondatasikkerheden.
6.4. Under hensyntagen til arten af behandling vil Mapon så vidt muligt hjælpe kunden med at etablere tekniske eller organisatoriske foranstaltninger med henblik på at opfylde kundens forpligtelser som dataansvarlig med hensyn til:

6.4.1. anmodninger fra kundens registrerede om adgang til eller berigtigelse, fjernelse, begrænsning, portabilitet, blokering eller sletning af deres persondata, som Mapon behandler på klientens vegne – hvis en registreret sender en sådan anmodning direkte til Mapon, vil Mapon straks videresende henvendelsen til kunden

6.4.2. undersøgelse af bruddet på persondatasikkerheden og meddelelse til tilsynsmyndigheden og de registrerede vedrørende bruddet på persondatasikkerheden

6.4.3. udarbejdelse af konsekvensvurderinger af databeskyttelse, hvor det er relevant, og udførelse af konsultationer med tilsynsmyndigheder, hvor det er nødvendigt.

7. Audit af databehandling

7.1. Mapon indvilger i på kundens anmodning at stille tilstrækkelige oplysninger til rådighed til at påvise efterlevelse af de forpligtelser, som fremgår af denne aftale, og relevant databeskyttelseslovgivning. Disse oplysninger skal afgives i den udstrækning, de er inden for Mapons kontrol, og Mapon ikke er forhindret i at videregive dem på grund af gældende lovgivning, tavshedspligt eller andre forpligtelser over for tredjepart.

7.2. Hvis den afgivne information efter kundens rimelige skøn ikke er tilstrækkelig til at bekræfte Mapons efterlevelse af denne aftale, indvilger Mapon i at tillade og bidrage til en audit af databehandlingen.

7.3. En sådan audit vil blive udført af en uafhængig tredjepart, som har et godt omdømme i markedet, som har erfaring med og de nødvendige kompetencer til at udføre audit i databehandling, og som kan accepteres af såvel Mapon som kunden.

7.4. En sådan audit vil blive udført på et tidspunkt, som aftales mellem kunden og Mapon, inden for 2 (to) måneder fra det tidspunkt, hvor kunden skriftligt anmoder om auditten. Auditoren skal underskrive en fortrolighedsaftale, som indebærer en forpligtelse til ikke at videregive forretningsmæssige oplysninger i auditrapporten, som også vil blive overdraget til Mapon. Auditten vil blive udført i Mapons normale åbningstid uden at forstyrre Mapons forretningsaktiviteter. Kunden har ret til at anmode om en audit hvert 2. år. Alle udgifter til auditten betales af kunden.

8. Ændringer i aftalen

8.1. Mapon kan med mellemrum ændre denne aftale, f.eks. hvis der indføres nye tjenester eller funktioner. I tilfælde af rettelser eller ændringer vil Mapon informere kunden i god tid ved at sende en elektronisk notifikation til kundens repræsentant med angivelse af arten og omfanget af ændringerne. Ændringerne i aftalen træder i kraft på det tidspunkt, som fremgår af dette afsnit på webstedet.

8.2. Ved at fortsætte med at bruge Mapon-tjenesten eller på anden måde afgive persondata til Mapon, efter at ændringerne i denne aftale er trådt i kraft, udtrykker kunden sin accept af de opdaterede aftalevilkår.

9. Lovvalg/værneting

9.1. Denne aftale er underlagt lovgivningen i Republikken Letland, og ethvert sagsanlæg og enhver proces vedrørende denne aftale (herunder dem, der skyldes ikke-kontraktuelle tvister eller krav) skal anlægges ved eller indbringes for domstolene i Republikken Letland.

10. Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål om behandlingen af persondata eller om disse vilkår for databehandling, er du velkommen til at kontakte os ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger:

Mapon Latvia

info@mapon.com

Adresse: Ojara Vaciesa 6B, Riga, LV-1004, Latvia

Mapon Spain

contacto@mapon.com

Address: Carrer d'Àlaba, 56B - 2nd floor 08005, Barcelona, Spain

Mapon Finland

suomi@mapon.com

Address: Juhtatie 2, 00750, Helsinki, Finland

Mapon Estonia

estonia@mapon.com

Address: Peterburi 90F, 41-1, 11415, Tallinn, Estonia

Disse vilkår for databehandling træder i kraft den 11. maj 2020.