2023. aasta augustis on kätte jõudnud arukate sõidumeerikute teise põlvkonna või 2. versiooni (ka „G2v2“) kasutuselevõtu esimene tähtaeg. Edaspidi peavad kõik üle 3,5-tonnised uued registreeritud sõidukid olema varustatud G2v2 aruka sõidumeerikuga.

Sellesse artiklisse oleme koondanud kogu teabe, mida sul tasub teada eesseisvate muudatuste kohta: muudatuste põhjused, nendega kaasnevad uued võimalused ja nende mõju sinu ettevõttele.

Mis on uut teise põlvkonna arukates sõidumeerikutes?

Kõigepealt analoogsed, siis digitaalsed ja nüüd arukad sõidumeerikud… Kahtlemata tekib küsimus „Miks?“. Vastus on lihtne. Kõik tehnoloogiamuudatused on tarvilikud selleks, et võimaldada Euroopa Komisjoni sätestatud õiguslikke ohutusnõudeid (neist uusimad on kehtestatud liikuvuspaketi raames) järgida ja pädevatel asutustel jõustada.

Kuigi esmapilgul võib see näida koormav, on pärast igat uuendust olnud sõidukijuhtidel lihtsam arvestada oma tööaega ning sõidukiparkide haldureil hõlpsam kasutada eri lahenduste võimalusi, et kiiresti ja tõhusalt teha jätkutoiminguid ning planeerida edasist tööd. Arukate sõidumeerikute 2. versioonil on täpselt sama eesmärk.

Teise põlvkonna sõidumeerikutes (G2v2) on võrreldes algsete (esimese põlvkonna) arukate sõidumeerikutega tehtud mitu täiustust ning vastavalt määrusele (EL) nr 165/2014 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta on need varustatud mitme uue funktsiooniga.

Piiriületuste jäädvustamine

Galileo satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) on täiendatud piiriületuste registreerimisvõimega. Uued sõidumeerikud suudavad automaatselt jäädvustada piiriületuste aja ja koha ning nõuavad, et sõidukijuht registreeriks peale-/mahalaadimistoimingud koos veose tüübiga, nt reisijad või kaubad.

Kabotaažsõitude ja sõidukijuhi lähetamise dokumenteerimist parandades soovitakse vähendada sõidumeeriku ja selle andmete omavolilise muutmisega seotud ohte.

Kohustuslik intelligentse transpordisüsteemi liides koos võimalike tarkvaravärskendustega

Nüüd on kohustuslik varustada sõidumeerikud ITS-liidesega, mis pakub muu hulgas rohkem sidepidamisvõimalusi väliste transpordisüsteemidega, nt sõidukipargihaldussüsteemidega Bluetoothi vahendusel. Lisaks tagavad uued sõidumeerikud, et õigusaktide tulevaste muudatuste korral pole nõuetelevastavuse saavutamiseks tarvis riistvara välja vahetada, vaid piisab tarkvaravärskendustest.

Sõiduaegade edastamine eri-lähiside vahendusel

Sarnaselt aruka sõidumeeriku 1. versiooniga salvestatakse andmed seadme mällu ja osa andmetest on kontrolliasutustele kaugteel lugemiseks kättesaadav. Kuid kuna lähiside lugemisvõimet on optimeeritud, teeb aruka sõidumeeriku 2. versioon ametiasutustele kättesaadavaks rohkem andmeid kui varem, sealhulgas praegused sõiduajad.

Sõidukit peatamata lisateabele juurdepääsu andes soovitakse parandada seiret.

See tähendab, et sõidu- ja puhkeaja eeskirjadest korralikult kinni pidavate ettevõtete ja sõidukijuhtide sõidukeid peatatakse tee-äärseks täiskontrolliks väiksema tõenäosusega.

Suurem mälu

G2v2 sõidumeerikute kaartide abil suurendatakse sõidukijuhtide kaartide mälumahtu 28-lt päevalt 56-le päevale. See annab sõidukiparkide haldureile parema nähtavuse, kuna neil on võimalik jälgida pikema ajavahemiku sõidu- ja puhkeaegu kontrollimaks, kas pause tehakse. Samuti võimaldab see õiguskaitseasutustel veenduda, et eeskirju järgitakse.

Kuid selle teostamiseks tuleb välja vahetada sõidukijuhtide kaardid. Praeguse seisuga pole see kohustuslik, vaid pigem on tegu lisavõimalusega ettevõtjatele, kes soovivad saada laiema ülevaate. Üleminek on kavandatud toimuma loomulikult käsikäes tulevase kaardivahetusega pärast praeguste kaartide aegumist. Kõik olemasolevad sõidumeerikute kaardid ühilduvad teise põlvkonna sõidumeerikutega ja vastupidi.

Kaardimälu suurendatakse, kuna suureneb maanteel kontrollitavate päevade arv.

Millal olen kohustatud võtma kasutusele teise põlvkonna arukad sõidumeerikud?

Kuigi 2023. aasta august on tähtaeg, millest räägitakse enim, on see siiski üksnes esialgne. Seda kohaldatakse ainult turu uutele registreeritud sõidukitele, mis on üle 3,5 tonni ja ette nähtud rahvusvahelisteks vedudeks. Kõikidele enne seda kuupäeva registreeritud ja vanemaid sõidumeerikumudeleid kasutavatele sõidukitele kehtivad teised tähtajad.

Aruka sõidumeeriku 2. versiooni kõige olulisemad kasutuselevõtukuupäevad on järgmised.

21. august 2023Teise põlvkonna arukad sõidumeerikud peavad olema paigaldatud kõikidesse uutesse registreeritud sõidukitesse, mis teevad rahvusvahelisi sõite ja mille lubatud mass on 3,5 tonni või rohkem.
31. detsember 2024Teise põlvkonna arukad sõidumeerikud peavad olema paigaldatud kõikidesse sõidukitesse, mis teevad rahvusvahelisi sõite ja mille lubatud mass on 3,5 tonni või rohkem ning millel on praegu analoog- või digitaalsed sõidumeerikud.
21. august 2025Kõigis rahvusvahelisi sõite tegevates sõidukites, mis on varustatud aruka sõidumeeriku 1. versiooniga, tuleb see välja vahetada ja paigaldada teise põlvkonna sõidumeerik.
1. juuli 2026Aruka sõidumeeriku 2. versiooniga peavad olema varustatud kõik uued sõidukid, mis on üle 2,5 tonni ja mida kasutatakse rahvusvaheliseks maanteeveoks või kabotaažitoiminguteks.

Ühilduvus telemeetriaseadmetega

Hea uudis on see, et teise põlvkonna arukad sõidumeerikud ühilduvad telemeetriaseadmetega tehniliselt. Pisut kehvem uudis on see, et seadmed vajavad selleks värskendusi, mistõttu pole üleminek võimalik iga parasjagu kasutuses oleva telemeetriaseadme puhul.

Maponi meeskond on neil muudatustel silma peal hoidnud ja saame kinnitada, et meie sõidumeeriku andmete kaugallalaadimise lahendus toimib korralikult järgmiste seadmemudelite korral.

  • Tootesarja Mapon Expert seadmetel läheb küll tarvis püsivaravärskendust, kuid muidu töötavad need uue tehnoloogiaga sujuvalt.
  • Oleme katsetanud Maponi platvormiga praegu liidestatud Ruptela seadmeid ning saame kinnitada, et ka need ühilduvad aruka sõidumeeriku 2. versiooniga.
  • Teltonika tagab seadmete ühildumise valitud telemaatikaseadmete mudelitega, nt FMC650/FMM650/FMB641 ja võimalikud tulevikus välja lastavad seadmed.
  • Ettevõtte Queclink seadmete katsetamine on meie meeskonnal praegu pooleli. Küsi kindlasti oma kliendiprojektijuhilt lisateavet!

Kui sul on teise põlvkonna arukatele sõidumeerikutele ülemineku kohta küsimusi või soovid uue tehnoloogiaga ühilduvuse tagamiseks vahetada oma sõidukipargihaldustarkvara pakkujat, võta meiega kindlasti ühendust!

KKK

Mis on arukas sõidumeerik?

Euroopa Komisjoni määratluse kohaselt on arukad sõidumeerikud kohustuslike sõidukisiseste digisalvestite uus põlvkond, mis aitab jõustada EL-i õigusakte sõidu- ja puhkeaegade kohta.

See kasutab intelligentse transpordisüsteemi liidest, mis hõlmab sõitude algus- ja lõpp-punkte jäädvustada aitavat satelliit-positsioneerimist, maanteel õigusaktide jõustajatele ette nähtud lähisidet ning kasutatavust koos teiste telemaatikarakendustega.

Mis on G2v2 aruka sõidumeeriku kaart?

G2v2 kaardid võimaldavad kasutada G2v2 arukates sõidumeerikutes saadaolevaid funktsioone ning hõlmavad seetõttu suuremat mälu (28 päeva asemel 56 päeva) ning piiriületussündmuste ja peale-/mahalaadimissündmuste jäädvustamist.

Millal tuleb üle minna aruka sõidumeeriku 2. versioonile?

G2v2 arukate sõidumeerikute kasutuselevõtu ajavahemik on 2023. aasta augustist kuni 2025. aasta 21. augustini ning täpne tähtaeg sõltub rahvusvahelisteks vedudeks kasutatava sõiduki praegusest sõidumeerikust.